Ciljevi UOTBIH

Ciljevi Udruženja ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini su:

  • praćenje dostignuća i stručno usavršavanje iz domena ortopedije/traumatologije i unapređenje medicinske usluge za naše pacijente,
  • razvijanje etičke svijesti, morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika,
  • saradnja sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u BiH i inostranstvu,
  • izdavanje publikacija i organizacija skupova,
  • davanje mišljenja o medicinskim i društvenim pitanjima vezanim za našu struku.