UOTBiH

Ortopedsko-traumatološka služba u Bosni i Hercegovini se, kao i drugdje u početku razvijala u okviru hirurgije. Razvojem struke, povećanjem broja pacijenata kao i njihovih očekivanja ortopedija se polagano odvajala od opšte hirurgije tako da danas u svim većim gradovima imamo ortopedske/trauma klinike, odnosno odjele na kojima rade specijalisti ortopedi i traumatolozi.

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Akademkinja Lidija Lincender - Cvijetić, Predsjednica Odbora za maligna
  oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH
 • Prof. dr. Semir Vranić, dopisni član ANUBiH, College of Medicine, Qatar
  University; Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
 • Nerma Tanović, stručna saradnica ANUBiH

PREDAVAČI

 • Prof. dr. Semir Vranić, dopisni član ANUBiH – College of Medicine, Qatar
  University; Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
 • Prof. dr. Mirza Biščević – Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo,
  Bosna i Hercegovina
 • Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović – Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”
  Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Dr. sci. med. Lejla Milišić – Klinika za radiologiju, KCUS, Sarajevo, Bosna i
  Hercegovina
 • Mr. sci. med. Semir Bećirbegović – Poliklinika Orthos Sarajevo, Bosna i
  Hercegovina
 • Mr. sci. med. Besima Hadžihasanović – Klinika za radiologiju, KCUS, Sarajevo,
  Bosna i Hercegovina
 • Mr. sci. med. Anes Pašić – Klinika za onkologiju, KCUS, Bosna i Hercegovina
 • Mr. sci. med. Borko Rajič – Dječija hematoonkologija, SKB Mostar, Bosna i
  Hercegovina
 • Luka Simetić, dr. med. – Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska
 • Dr. Danijela Trokić – Centar za radioterapiju, Affidea Bosnia, Banja Luka, Bosna
  i Hercegovina

PROGRAM

 • 08:30-09:00 Registracija

 • 09:00-09:10 Otvaranje skupa

 • 09:10-09:40 Morfološke i molekularne karakteristike sarkoma (Semir Vranić)

 • 09:40-10:10 Radiološki pristup u dijagnostici sarkoma (Lejla Milišić)

 • 10:10-10:40 Od prvog simptoma do sumnje na sarkom (Mirza Biščević)

 • 10:40-11:00 Kafe pauza

 • 11:00-11:30 Uloga perkutane iglene biopsije u dijagnostici sarkoma (Besima Hadžihasanović)

 • 11:30-12:00 Ortopedski pristup u tretmanu hondrosarkoma (Ismet Gavrankapetanović)

 • 12:00-12:30 Sistemski tretman uznapredovalih sarkoma (Anes Pašić)

 • 12:30-13:00 Satelitski simpozij (Roche): Uloga sveobuhvatnog genomskog profiliranja u dijagnostici i terapiji sarkoma
  • Napredak u preciznoj dijagnostici sarkoma (Semir Vranić)
  • Personalizacija liječenja sarkoma u kliničkoj praksi (Luka Simetić)

 • 13:00-13:30 Sarkomi ramene regije (Semin Bećirbegović)

 • 13:30-14:15 Ručak

 • 14:15-14:45 Precizna onkologija: Uloga radioterapije u persionaliziranom liječenju sarkoma (Danijela Trokić)

 • 14:45-15:15 Uloga NGS u skriningu pedijatrijskih sarkoma (Borko Rajič)

 • 15:15-15:30 Diskusija i zaključci skupa

 • 15:30 Zatvaranje skupa


Nakon zatvaranja skupa učesnicima će se podijeli certifikati o učešću!

Naučni skup je bodovan od strane Ljekarske-Liječničke komora Kantona Sarajevo. Predavačima se dodjeljuje 15 bodova, a učesnicima 10 bodova.