Simpozijum - Reviziona hirurgija nakon aloplastičnih operacija na kuku, Banja Luka, 2010.